Kdo jsou Tuaregové?


Tuareg

Tuaregové, často představováni jako tajemní a obávaní vládci pouště, tvoří jednu z velkých etnických skupin Berberů, původních obyvatel severní Afriky. Žijí roztroušeni na rozsáhlém území jižní Sahary a v přiléhajících oblastech Sahelu (Alžírsko, Mali, Niger, Libye a Burkina Faso) a jejich počet se odhaduje na 1,5 - 2 miliony.

Označení Tuaregové přejali Francouzi z arabštiny, kde slovo Twareg znamená "Targové" čili obyvatelé kraje Targa, známého dnes pod názvem Fezzan (v Libyi). Odtud totiž pocházejí jejich předci, kteří v 11. století začali ustupovat před arabskými nájezdníky do jižních částí pouště. Tím unikli arabizaci a zachovali si svou nezávislost, kulturu, jazyk a písmo. I když později přijali islám, přizpůsobili si ho svému prostředí a pohledu na život. Dodnes udržují mnohé zvyky z předislámského období.

Tifinar

Sami Tuaregové se nazývají "Kel Tamašeq", což znamená lidé, kteří mluví jazykem "tamašeq" (tuaregština). Kromě jazyka, který patří do skupiny berberských jazyků, používají dodnes původní berberské písmo "tifinar" složené z jednoduchých znaků, které se snadno kreslí do písku nebo vyrývají do kamene. Používají ho na krátké zprávy a nápisy. Psanou literaturu tedy nemají a veškerá paměť národa i jeho bohaté slovesné umění (příběhy, básně, přísloví, hádanky) žije pouze v ústním podání.

Tuareg[2]

Tradiční způsob života je založen na chovu dobytka, hlavně velbloudů, ovcí a koz, a na karavanním obchodu přes Saharu. Kromě vlastních výprav vybírali Tuaregové v minulosti od karavan procházejících přes jejich území mýtné. Pokud karavana odmítla zaplatit, Tuaregové ji přepadli a zboží zabavili. Přes nehostinný ráz jejich území mívaly mnohé kmeny statisíce kusů dobytka a věšinou si dokázaly opatřit vše, co k prostému životu na poušti potřebovaly.

navrat

Dnes je život na poušti mnohem složitější. Současná civilizace připravila Tuaregy o mnohé zdroje příjmů (karavany, mýtné) a nové jim nenabídla. Dodnes tedy žijí především z chovu zvířat a přilepšují si drobným obchodem a příležitostnými výdělky z cestovního ruchu. Podmínky života na Sahaře se zhoršují také vlivem postupující dezertifikace, která se projevuje úbytkem již tak velmi skromné vegetace, jediné potravy pro zvířata. Současná stáda tvoří pár desítek kusů a sotva stačí na přežití.

Krušné životní podmínky však nevzaly Tuaregům jejich hrdost, důstojnost ani příslovečnou pohostinnost. Jsou pyšní na krásu pouště, která je jejich domovem, a nekonečné obzory zalité sluncem nemíní v žádném případě opustit. Touží být součástí moderního světa, ale zároveň lpí na tradicích. Hrdě se hlásí k hodnotám tradiční společnosti, kde hlavní roli hraje čest, respekt a vzájemná solidarita.

Tuarezka

Významné místo ve společnosti zaujímá žena, která se těší velké vážnosti a úctě. Svou tvář si na rozdíl od muže nezahaluje, je sebevědomá a samostatná. Stan je jejím vlastnictvím a ona v něm má hlavní slovo. Může se kdykoli rozvést, stačí se odstěhovat i se stanem zpět k rodičům. I když islám připouští polygamii, u Tuaregů se jí nedaří, neboť Tuarežka se raději rozvede, než by se o muže dělila. Je hlavní nositelkou kultury a tradic. Učí děti berberskému písmu, dává jim lekce z náboženství, vypráví starodávné příběhy a legendy, vyrábí praktické i umělecké předměty (stany, rohože, tašky, pouzdra, ozdoby), skládá písně, zpívá a hraje na hudební nástroje.

Tuarezky

Původ každého jedince se odvozuje od matky a na počátku každého kmene stála zakladatelka - žena. Podle legendy založila celý národ Tuaregů Tin Hinan, záhadná krásná žena, bohatá a vznešená, která přišla kdysi do pouště odněkud ze severu a rozhodla se tam zůstat. Její tři dcery, Tenert, Tahenkot a Tamerwelt, daly život prvním třem tuarežským kmenům. Jména manželů legenda neuvádí ...


Více informací: http://www.tuaregove.estranky.cz.